miercuri, 3 august 2011

ANCMRR Central se trezește ?!

GUVERNUL ROMÂNIEI
- DOMNULUI PRIM-MINISTRU EMIL BOC –

Subscrisa, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, persoană juridică română de drept privat, de utilitate publică, fără scop patrimonial, independentă, democratică şi apolitică, care cuprinde cadrele militare aflate în rezervă şi în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Mille, nr.1, sector 1, salută cu satisfacţie legiferarea O.U.G. NR.1/2011, ACT NORMATIV REPARATORIU FAŢĂ DE VECHEA LEGISLAŢIE DIN 2010 CARE CUPRINDEA UN MOD TOTAL INCORECT ŞI DISTRUCTIV DE RECALCULARE A PENSIILOR MILITARE DE STAT.
Considerăm că, prezenta Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului României astfel cum a fost aprobată, asigură pentru majoritatea pensionarilor militari o trecere corectă de la calculul pensiei prin aplicarea unui coeficient la ultima soldă, la sistemul naţional de calcul prin aplicarea unui punctaj corespunzător tuturor veniturilor realizate pe timpul activităţii pensionarului, asigurându-se astfel aplicarea principiului contributivităţii.
Cu toate acestea, pentru ca actul normativ aprobat prin Legea nr.165 din 15.07.2011, să fie favorabil tuturor pensionarilor M.Ap.N. considerăm că este necesar ca Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1/2011 să fie corectată şi amendată în conformitate cu unele prevederi ale Constituţiei României şi cu unele principii generale de drept, astfel :
a) Aplicarea principiului neretroactivităţii legii civile, aşa cum prevede art.15 al.(2) din Constituţia României şi art.nr.1 din Codul Civil. Aplicarea acestui principiu la prevederile O.U.G. nr.1/2011, ar crea stabilitatea necesară actului normativ menţionat mai sus, ar da posibilitate tuturor pensionarilor militari să beneficieze de o normă juridică corectă, echitabilă şi echilibrată din toate punctele de vedere. Acest principiu s-ar regăsi în abrogarea şi înlocuirea articolelor 5,6 şi 7 din O.U.G. nr.1/2011 conform celor specificate la punctul b). De altfel neretroactivitatea legii civile ca principiu este statuat şi în legea 19/2000, (art.180 al 6),
lege la care actuala Lege 119/2010 face trimitere privind modalitatea de recalculare a pensiilor militare.
b) Aplicarea art.47 al. (2), coroborat cu prevederile art.44 al.(1) din Constituţia României, este obligatorie pentru un act normativ de asemenea impotanţă. În acest sens, solicităm Guvernului să modifice O.U.G. NR.1/2011, SĂ ABROGE PREVEDERILE ART.5,6 ŞI 7 DIN O.U:G. NR.1/2011, având în vedere că aceste articole fac vorbire despre recalcularea pensiilor, iar Ordonanţa în întregime se referă la revizuirea pensiilor militare. Articolele abrogate pot fi înlocuite cu următoarele texte care răspund corect ideii de revizuire a pensiilor astfel : Art.5 „Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate, pentru perioada care constituie stagiul de cotizare, şi al căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010, se menţin în plată conform deciziei de revizuire”. Art.6 „Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate, pentru perioada care constituie stagiul de cotizare şi al căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010, după emiterea Deciziei de revizuire, se menţin în plată în cuantumurile din luna decembrie 2010, până când prin creşteri succesive aceste pensii ajung la cuntumul lunii decembrie 2010”. Art.7 al (1) şi (2) în actuala variantă se va abroga şi va fi înlocuit cu următorul text : Art.7 : Al (1) „Creşterea punctului de pensie aplicat pensionarilor militari se va face proporţional cu creşterea soldelor de grad şi funcţie a militarilor activi”. Al.(2) „procentul de creştere a punctului de pensie în raport cu creşterea soldelor militarilor activi, se va stabili anual prin Legea Bugetului de stat, însă nu va fi mai mic de 50% din creşterea soldelor militarilor activi”.
c) Potrivit Legii şi practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului, cuantumul pensiei este proprietatea pensionarului. Având în vedere faptul ca debitele acordate prin Deciziile de pensionare sunt bunuri mobile care trec din proprietatea statului în proprietatea pensionarului, orice ştirbire a acestor drepturi de proprietate înseamnă încălcarea prevederilor art.44 al.(1) din Constituţia României şi trebuie sancţionată ca atare de legea penală.
d) Insistăm pe abrogarea şi modificarea art. 5, 6 şi 7 din O.U.G. nr.1/2011, astfel cum sunt prezentele propuneri, având în vedere şi prevederile Statutului Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, care la art.6 – Scopul Asociaţiei – prevede citez:
„Asociaţia reprezintă şi apără drepturile şi interesele cadrelor militare în rezervă şi în retragere, ale familiilor acestora, în relaţiile cu M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, precum şi cu organizaţii similare din ţară şi străinătate. In spiritul devizei asumate (Patrie – Onoare – Demnitate), realizează cerinţele cultivării patriotismului, înfăptuirii aspiraţiilor membrilor săi, în domeniul militar şi de protecţie socială”. Acest paragraf nu specifică faptul că asociaţia apără numai drepturile unora din membrii asociaţi şi fără a menţiona criterii de departajare, apără pe toţi cei care au obţinut drepturi de pensie sau alte drepturi în baza unor legi în vigoare, aprobate şi votate de Parlamentul României.
DOMNULE PRIM-MINISTRU, SPERĂM CĂ PRIN ÎNŢELEGERE ŞI COLABORARE SĂ CREEM LINIŞTE ÎN SUFLETUL PENSIONARILOR MILITARI, SĂ ASIGURĂM ACESTORA INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE AU IEŞIT LA PENSIE UN SFÂRŞIT DE VIAŢĂ LINIŞTIT ŞI CÂT MAI ÎNDEPĂRTAT. TREBUIE SĂ MENŢIONĂM FAPTUL CĂ, GUVERNUL AVÂND NEVOIE DE O ARMATĂ SUPLĂ, COMPATIBILĂ
CU CELELALTE ARMATE DIN STRUCTURILE NORD ATLANTICE A DISPONIBILIZAT CADRE MILITARE ÎNAINTE DE VÂRSTA STRANDARD DE PENSIONARE, CADRE CARE IEŞIND ANTICIPAT LA PENSIE AU PENSII MULT MAI MICI DECÂT PENSIILE NORMALE. PE LÂNGĂ ACEASTA, CADRELE IEŞITE ANTICIPAT LA PENSIE AU FOST A DOUA OARĂ DISPONIBILIZATE PRIN INTEDICŢIA DE A LUCRA ÎN INSTITUŢIILE STATULUI ŞI ASTFEL UN SEGMENT VALOROS DE CADRE CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ, CORECTE DIN PUNCT DE VEDERE MORAL ŞI ONESTE, AU FOST INDEPĂRTATE DIN ADMINISTRAŢIE, ŞI ALTE INSTITUŢII PUBLICE FĂRĂ SĂ MAI AIBĂ POSIBILITATEA CA PRIN APORTUL LOR SĂ DEZVOLTE UN SISTEM ADMINISTRATIV CENTRAL ŞI LOCAL CINSTIT ŞI ECHITABIL. ULTERIOR PRIN MĂSURILE LEGISLATIVE LUATE, ACESTOR CADRE DE REZERVĂ LI SE VOR MICŞORA ŞI PENSIILE ANTICIPATE ACORDATE PRIN LEGE.
Menţionăm domnule Prim – Ministru, faptul că, temeiul de drept al cererii noastre îl constituie art.1, 7, 8, 9, 11 şi urm.din Legea 554/2004 Legea Contenciosului Administrativ. De asemenea vă rugăm să ne permiteţi să considerăm faptul că, prin prezentul memoriu am îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art.7 din Legea 554/2004.

BUCUREŞTI – 25.07.2011 –

PRESEDINTE ANCMRR
General
Prof,univ,dr, Mihai Iliescu

P.S. Bravos ! E ceva, totuși...