sâmbătă, 10 martie 2012

Mărţişor obscen de la hackeri: Site-ul ANCMRR, spart din nou

Site-ul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, ANCMRR.ro, a fost spart pentru a doua oară de hakeri, care au şi postat un mărţişor obscen.


Pe lângă simbolurile obscene, ornate cu şnurul alb-roşu de mărţişor, pe site-ul ANCMRR a mai fost postat logoul hacker-ilor de la Lulzsec, afiliaţi Anonymous Romania.

Pe 23 noiembrie, site-urile FMI România şi ANCMRR au fost atacate de Anonymous România, la două zile după un atac similar asupra ANRE.ro. Tot atunci, pe site-ul Anonymous România, ultima ştire postată anunţa spargerea site-ului ANCMRR.ro, care aparţine Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere. Asociaţia îl are preşedinte de onoare pe Gabriel Oprea şi funcţionează sub înaltul patronaj al preşedintelui Traian Băsescu.


sursa>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/it/martisor-obscen-de-la-hackeri-site-ul-ancmrr-spart-din-nou-77545.html

9 comentarii:

 1.  Pentru conostinta presedintelui SCMD,mancator de bani la greu pe himere, si nu numai:Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 – decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu și alții c. României
  JurisClasor CEDO – Martie 2012, 05
  Autor: Dragoş Călin
  Categorie: Decizii de inadmisibilitate
  Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins, ca inadmisibile, în temeiul art. 35 par. 3 şi 4 din Convenţie, plângerile referitoare la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, coroborat cu art. 14 din Convenţie. Totuşi, Curtea a amânat examinarea plângerii reclamantelor, în ce privește încălcarea drepturilor protejate de art. 6 şi 14 din Convenţie.
  Reducerea pensiilor reclamantelor, deşi substanţială, constituia o modalitate de a integra aceste pensii în regimul general al pensiilor, prevăzut de Legea nr. 19/2000, pentru a echilibra bugetul şi a corecta diferențele existente între sistemele de pensie. Ca şi Curtea Constituţională a României, Curtea de la Strasbourg a constatat că aceste motive nu pot fi considerate drept nerezonabile sau disproporţionate.
  Reforma sistemului de pensii nu a avut un efect retroactiv şi nu a adus atingere drepturilor la prestaţii sociale, dobândite în temeiul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale, achitate în timpul anilor de serviciu.
  -va continua

  RăspundețiȘtergere
 2. CONTINUARE:
  În ceea ce priveşte diferenţa de tratament, în raport de alte categorii de pensionari, Curtea a constatat că o diferență este discriminatorie, în sensul art. 14 din Convenţie, în cazul în care nu are nici o justificare obiectivă şi rezonabilă. În speță, Curtea a reținut faptul că foştii polițiști se bucură în continuare de un mod de calcul favorabil al pensiilor lor, dar acest lucru ține, de asemenea, de marja de apreciere a statului. Această diferenţă nu este una lipsită de justificare, iar Curtea Constituţională a concluzionat că natura profesiei constituie motivul acordării anumitor privilegii.
  Măsurile criticate de reclamante nu le-au determinat pe acestea să suporte o sarcină disproporţionată şi excesivă, incompatibilă cu dreptul de proprietate şi nu au fost în mod nejustificat discriminate în comparaţie cu alți pensionari.
  Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 7 februarie 2012 în cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar și Lucia Gheţu împotriva României (nr. 45312/11, 45581/11, 45583/11, 45587/11, 45588/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor articolului 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, sub aspectul transformării pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010.

  RăspundețiȘtergere
 3. CONTINUARE:
  Prezentarea deciziei
  Reclamantele s-au pensionat între anii 2006-2008, după ce au îndeplinit funcţia de grefier la instanţele şi parchetele din judeţul Covasna de-a lungul a mai mult de 30 ani. Pensiile lor, calculate conform Legii nr. 567/2004 privind personalul auxiliar din cadrul instanţelor și parchetelor, erau cuprinse între 3.109 lei şi 4785 lei. În temeiul acestei legi, cuantumul pensiilor reprezenta în medie 80% din ultimul salariu brut încasat anterior pensionării. Legea preciza că în cazul în care cuantumul pensiei calculate în baza Legii nr. 567/2004 era superior cuantumului pensiei calculate în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, diferenţa era suportată de la bugetul de stat.
  Prin Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, în vederea asigurării echilibrului bugetar în perioada de criză economică, mai multe sisteme speciale de pensie, printre care şi cel al personalului auxiliar din justiţie, au fost abrogate. Într-un termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a noii legi, pensiile au fost recalculate conform criteriilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, respectiv în funcţie de anul ieşirii la pensie, durata şi cuantumul contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale. Consecinţa punerii în aplicare a acestui nou sistem a fost diminuarea pensiilor reclamantelor cu aproximativ 70%.

  RăspundețiȘtergere
 4. CONTINUARE:
  La fel cum au procedat numeroase persoane afectate de suprimarea sistemelor speciale de pensii, reclamantele au contestat deciziile administrative care le stabileau noile drepturi de pensie.
  Invocând dispoziţiile Constituţiei şi Convenţiei, precum şi jurisprudenţa Curţii, reclamantele au pretins o ingerinţă disproporţionată în dreptul la respectarea bunurilor, din pricina diminuării substanţiale şi definitive a pensiilor.
  Prin sentinţele civile pronunţate la 11 noiembrie 2010 şi 7 aprilie 2011, Tribunalul Covasna a admis acţiunile, a anulat deciziile de pensii emise în baza legii noi şi a menţinut vechile decizii de pensii. Tribunalul Covasna a apreciat că diminuarea constituia o ingerinţă în dreptul la respectarea bunurilor, nu era proporţională cu scopul urmărit, respectiv restabilirea echilibrului bugetar, având în vedere că ingerinţa era definitivă şi că priva pe reclamante de mai mult de 50% din pensie, punând în pericol menţinerea unui nivel de viaţă decent. Între altele, Tribunalul a reținut că schimbarea modalității de calcul nu putea fi aplicată retroactiv în cazul persoanelor care ieşiseră la pensie sub regimul Legii nr. 567/2004.
  Casa Judeţeană de Pensii a formulat recurs. Reclamantele au depus întâmpinare şi au invocat decizii irevocabile ale curţilor de apel, care dăduseră câştig de cauză persoanelor ce se aflau într-o situaţie identică cu a lor.
  Curtea de Apel Braşov, luând în considerare jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care declarase Legea nr. 119/2010 conformă dispoziţiilor constituţionale în ce priveşte proprietatea şi neretroactivitatea legii, a admis recursul şi a respins acţiunile, prin decizii irevocabile pronunţate la 7 aprilie şi 13 mai 2010.
  În ce priveşte conformitatea Legii nr. 119/2010 cu dispoziţiile Convenţiei, Curtea de Apel Braşov a reținut că partea contributivă a pensiei a fost menţinută, suprimarea nu privea decât partea necontributivă, care era finanţată de la bugetul de stat. Subliniind faptul că, după diminuare, cuantumul pensiilor era apropiat de media pensiilor din sistemul general, şi în orice caz, superior pensiei minime garantată de Legea nr. 118/2010, curtea de apel a concluzionat că diminuarea nu constituia o atingere disproporţionată a dreptului la respectarea bunurilor şi că măsura era justificată de necesitatea de restabilire a echilibrului bugetar şi de reaşezare a sistemului de pensii pe baze echitabile.
  !

  RăspundețiȘtergere
 5. CONTINUARE:
  Statele părţi la Convenţie dispun de o marjă largă de apreciere pentru reglementarea politicii lor sociale. Curtea a reamintit, în acest sens, dată fiind cunoaşterea directă a propriei societăţi şi a nevoilor sale, că autorităţile naţionale sunt, în principiu, cel mai bine plasate pentru a alege mijloacele cele mai adecvate în atingerea scopului stabilirii unui echilibru între cheltuielile şi veniturile publice, iar Curtea respectă alegerea lor, cu excepţia cazului în care aceste mijloace se dovedesc în mod evident lipsite de un temei rezonabil (Jankovic, citată anterior ; Kuna, citată anterior, şi Mihăieș și Senteş c. României, decizia din 6 decembrie 2011, nr. 44232 /11 şi 44605/11).
  În speță, Curtea a subliniat că reforma sistemelor de pensii a fost fundamentată pe motivele obiective invocate la adoptarea Legii nr. 119/2010, şi anume contextul economic actual şi corectarea inegalităţilor existente între diferitele sisteme de pensii.
  De asemenea, Curtea a luat act de faptul că pensia datorată reclamantelor, în baza contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale, plătite de acestea în cursul anilor de serviciu, nu a fost în niciun fel afectată de reformă şi acestea au pierdut doar suplimentul la pensie, care era acoperit integral de la bugetul de stat şi care reprezenta un avantaj de care au beneficiat în calitate de personal auxiliar al instanţelor.
  În această privinţă, Curtea a considerat că reducerea pensiilor reclamantelor, deşi substanţială, constituia o modalitate de a integra aceste pensii în regimul general al pensiilor, prevăzut de Legea nr. 19/2000, pentru a echilibra bugetul şi a corecta diferențele existente între sistemele de pensie. Ca şi Curtea Constituţională, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că aceste motive nu pot fi considerate drept nerezonabile sau disproporţionate.
  De asemenea, Curtea a reținut că reforma sistemului de pensii nu a avut un efect retroactiv şi nu a adus atingere drepturilor la prestaţii sociale, dobândite în temeiul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale, achitate în timpul anilor de serviciu.
  În ceea ce priveşte diferenţa de tratament, în raport de alte categorii de pensionari, Curtea a constatat că o diferență este discriminatorie, în sensul art. 14 din Convenţie, în cazul în care nu are nici o justificare obiectivă şi rezonabilă.
  În speță, Curtea a reținut faptul că foştii polițiști se bucură în continuare de un mod de calcul favorabil al pensiilor lor, dar acest lucru ține, de asemenea, de marja de apreciere a statului. În orice caz, trebuie remarcat faptul că această diferenţă nu este una lipsită de justificare, iar Curtea Constituţională a concluzionat că natura profesiei constituie motivul acordării anumitor privilegii.

  RăspundețiȘtergere
 6. CONTINUARE:
  Având în vedere aceste considerente, Curtea a considerat că măsurile criticate de reclamante nu le-au determinat pe acestea să suporte o sarcină disproporţionată şi excesivă, incompatibilă cu dreptul de proprietate şi nu au fost în mod nejustificat discriminate în comparaţie cu alți pensionari.
  Curtea a amânat examinarea plângerii reclamantelor, în ce privește încălcarea drepturilor protejate de art. 6 şi 14 din Convenţie, dar a și respins, ca inadmisibile, în temeiul art. 35 par. 3 şi 4 din Convenţie, plângerile referitoare la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, coroborat cu art. 14 din Convenţie.
  CONDUCEREA SCMD SE FACE VINOVATA DE MINCIUNA, MANIPULARE SI DEZINFORMARE, IAR “ATACURILE” LUI DOGARU LA ADRESA MINISTRULUI OPREA SUNI SIMPLE JOCURI DE CULISE PENTRU ABURIREA MEMBRILOR SCMD, DOGARU JUCAND LA DOUA CAPTE PENTRU A OBTINE UN OS DE PARLAMENTAR_ SI CU USL SI CU OPREA. CE FACI IN PERMANENTA PE LA SEDIUL UNPR SECTOR 4? DAR PE LA “INSTRUCTAJELE” LUI FELIX PE LA GRIVCO? STIU CA VOI IRITA “ORGANELE” CU CELE AFIRMATE DAR PENTRU ADEVARATII FOSTI MILITARI IMI ASUM RISCUTILE DE RIGOARE. AS RECOMANDA FOSTILOR SALATIATI P.C.R. SI C.I.CA DUPA 20 DE ANI SA SE RETRAGA DIN SCENA. VALABIL SI PENTRU PETREA TUCALARUL LUI ILIE CEAUSECU.
  P.S. ABURIT TARE DE ALCOOLUL INGURGITAT, “MARELE LIDER SINDICAL” SE LAUDA ACUM CATEVA SERI CA-I ARE PE TOTI LA MANA, ARE DOSARE SI PENTRU POLITICIENI SI PENTRU MILITARII CARE IL CONTESTA,CA NU-I E FRICA DE NIMIC (“AM IN SPATE UN SERVICIU FOARTE PUTERNIC”, CA INDIFERENT CINE VINE LA PUTERE EL ARE UN LOC FOARTE BUN ASIGURAT, CA SI-A IMPLINIT VISUL SA-L DEPASEACA PE TATA SOCRU IN A CONDUCE “ATAT DE MULTI FRAIERI CARE II CIUGULESC DIN MANA”) .PENTRU NEINCREZATORI CAUTATI PE YOUTUBE INREGISTRAREA CONVORBIRII DELIRANTE. ACOLO DOMNILOR SINDICALISTI VETI AUZI CLAR CUM CUNTETI CATALOGATI SI APRECIATI DE MARELE VOSTRU LIDER “MI-E SCARBA DE OBIELELE ASTEA DAR TREBUIE SA MAI RABD PANA IMI FAC PLANUL”!

  P.S. DOGARULE NU MAI MINTI POPORUL CU TELEVIZORUL, AMENINTAND CU CEDO

  RăspundețiȘtergere
 7. "Anonimul" daca este documentat si detine dovezi sa-si publice comentariile cu numele din buletin, sa sesizeze organele abilitate...... Altfel suna a dezinformare, a manipulare......identic cu ce afirma ca face Col.Dogaru.

  RăspundețiȘtergere
 8. anonimului
  distinse...anonimat, esti intr-0 evidenta eroare: dogaru &comp slujeste alta speta decat cea la care faci referire !
  daca te-ai,,dezvalui,, poate ai avea ocazia sa fii invitat la o dezbatere, pentru a intelege aceasta problema care, se pare, te macina !
  zile mai inspirate !

  RăspundețiȘtergere
 9. Aproape sigur "anonimul"este lucrator la "Comunicare"de la MAPN sau de la Casa sectoriala de pensii pentru ca se apropie vertiginos clipa declansarii proceselor in urma deciziilor din decembrie date pe spranceana.
  Rugamintea ar fi ca la procese sa nu cerem sa fim despagubiti de MAPN ci de persoanele implicate in procesul de revizuire,mai mult chiar sa cerem urmarirea lor penala

  RăspundețiȘtergere