vineri, 5 iulie 2013

Proiectul de Lege 164/2013 in mars spre Presedintie

 Pe data de 27 iunie, Proiectul de Lege 164/2013 a fost inaintat  spre promulgare,catre Presedintie, dupa expirarea perioadei de contestare in Parlament.

Termenul de promulgare este de 20 zile calendaristice.

Legea este absolut necesara pentru a stopa noul val  de revizuiri, cu posibile plati retroactive din partea militarilor.
S-au semnalat, intr-adevar, si cateva situatii in care au fost revizuite in plus cateva pensii militare dar aceste cazuri au fost atat de putine, iar sumele de recuperat de catre militari atat de ridicole, incat le apreciez ca nesemnificative...

Camarazii din semedece vin, catre cei afectati de noul val de revizuiri in scadere urmare a decaderii  dintr-o grupă superioara în altă grupă de muncă,  cu o propunere de contestatie .
Iata-o:

COMISIA DE CONTESTAŢII DIN CADRUL M.Ap. N.DOMNULE PREŞEDINTE


Subsemnatul .......................................................... domiciliat în ......................................., str. .................................., nr. ......., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......, posesor al buletinului/cărții de identitate seria ........ nr. ................. , eliberat/ă de ..............................., la data de .................., cnp ..............................., cu dosar pensie nr. ........................ depun prezenta


CONTESTAŢIE

la Decizia de revizuire a pensiei nr. ................. din ................. privind revizuirea pensiei în baza OUG nr.1/2011, ce mi-a fost eliberată de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale prin care contest modificarea cuantumului pensiei mele și solicit revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca nelegală și netemeinică, emisă cu încălcarea prevederilor legale și a principiului drepturilor câştigate. Contest cuantumul pensiei revizuite pentru următoarele:

MOTIVE
Prin Decizia de revizuire a pensiei nr................ din .................(precizez ca este a .......... decizie de revizuire pe care o primesc!) mi-a fost diminuată pensia brută în plată cu ................ lei. Consider că această nouă diminuare nu iși are temei legal, deoarece casa de pensii NU MOTIVEAZĂ SUB NICIO FORMĂ REDUCEREA PENSIEI MELE, adică nu mentioneaza temeiul legal pentru care îmi reține abuziv această sumă de bani. Motivarea reținerii este obligația legală a casei de pensii, care trebuia să precizeze actul normativ în baza căruia s-a efectuat această modificare în minus a cuantumului pensiei.
Constat din cuprinsul buletinului de calcul al Deciziei nr. ................ nr. ............... că s-au modificat grupele de muncă, în sensul reconsiderării acestora din “speciale” în “deosebite” și din “deosebite” în “normale”, în raport cu grupele de muncă stabilite prin decizia anterioară de revizuire a pensiei, respectiv Decizia nr. ................ din .............
Reamintesc comisiei de contestații că trecerea dintr-o grupă în altă grupă de muncă, în sens crescător, s-a făcut ca urmare a aplicării Hotărârii Guvernului nr.S.1019/2010 pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate şi Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.S.132/2010 pentru modificarea Anexei nr.1 la „Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate” aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.116/2001.
Prin Decizia nr. ............... din ................. constat că reevaluarea grupelor de muncă nu este nici legală, nici întemeiată, fapt pentru care contest această reducere a cuantumului pensiei mele ca urmare a reconsiderării grupelor de muncă.

Aduc la cunoștința comisiei de contestații că Hotărârea Guvernului nr.S.1019/2010 modifică H.G. nr. 1294/2001, dar numai în cuprinsul anexelor, nu și al conținutului hotărârii, în sensul că prevederile art.9 din H.G. nr.1294/2001 rămân valabile și trebuie aplicate și rezerviștilor militari. Astfel: art. 9 prevede: ,,(1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au trecut în rezervă potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 10.04.2001, beneficiază de drepturile acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 şi prin prezentele norme metodologice, pentru perioada cuprinsă între data dobândirii calităţii de cadru militar şi data trecerii în rezervă. (2) Structurile militare care au în păstrare memoriile originale ale cadrelor militare prevăzute la alin. (1) vor întocmi, până la 31.12.2002, fişa de evidenţă prevăzută în Anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, pe baza fişei matricole din memoriiile originale. (3) Pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine, nu au putut fi evidenţiate în memoriul original ori încadrarea în acestea a fost reconsiderată, structurile militare prevăzute la alin. (2), la cerere, vor face toate demersurile necesare în scopul obţinerii adeverinţelor de la unităţile militare în care au fost încadrate cadrele militare, ori de la structurile care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate.”
Ca urmare și actul subsecvent emis de ministrul apărării naționale la data de 28.12.2010, aplică doar modificările din anexă, fară a modifica conținutul art. 9 mai sus menționat. Anularea acestei reconsiderări este nelegală, un abuz al casei de pensii.

Din punct de vedere al aplicării în timp a actelor normative, amintesc principiul aplicării imediate a actului normativ, adică al activității legii, prin care normele juridice ale unui act normativ produc efecte juridice pentru viitor imediat după intrarea în vigoare. Cum H. G. nr.S.1019/2010 care modifică H.G. nr. 1294/2001 este adoptată în cursul anului 2010, iar Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S.132/2010 a fost adoptat pe data de 28.12.2010, rezultă că dispozițiile art. 9 din H.G. nr. 1294/2001 produce efecte juridice și pentru cadrele militare în rezervă.
Precizez că Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a apărut ulterior acestor acte normative, nu anulează normele imperative din conținutul acestora, ci oferă temeiul legal de aplicare în continuare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1294/2001 în situația când sunt modificate. Astfel, la art. 29 se menționează:

,,(1) Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor si metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.
  (2) În domeniul apărării naţionale, ordinii publice si siguranţei naţionale, încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale si alte condiţii se realizează pe baza criteriilor si metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă si a activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale si alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă si activităţilor cu condiţii deosebite, speciale si alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare,,.


Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, diminuarea prin decizia de revizuire a cuantumului pensiei mele de la cuantumul brut de ........... lei la un cuantum de ........... lei este ilegală, netemeinică și reprezintă un abuz din partea casei de pensii sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.

Prin emiterea Deciziei nr. .............. din ................ privind revizuirea pensiei în baza OUG nr.1/2011 de către Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., ca urmare a reconsiderării grupelor de muncă de către casa de pensii, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a deciziei de revizuire contestate, ca fiind ilegal emisă şi fără obiect şi obligarea casei de pensii la emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a cuantumului pensiei mele stabilit prin Decizia anterioară nr. ............... din .....................

Menționez ca reiterez motivele pe care le-am învederat în contestațiile anterioare, referitoare la încălcarea dreptului meu de proprietate, la nerespectarea de catre casa de pensii a principiilor drepturilor câștigate, a neretroactivității legii și nediscriminării.

Anexe: - Decizia de revizuire nr. ................ din .................
-Talon pensie luna ...............
Semnătura ..................... Data .........................
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN

CADRUL MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

succes !

Un comentariu:

 1. Informaţii generale
  Nr. unic (nr. format vechi) : 5252/207/2011
  Data inregistrarii 17.08.2011
  Data ultimei modificari: 12.03.2013
  Materie: Penal
  Obiect: ucidere din culpă (art.178 C.p.)
  Stadiu procesual: Fond
  Părţi
  Nume Calitate parte
  S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. SUCURSALA SLATINA Recurent ASIGURATOR
  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CARACAL Recurent
  SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA Parte civilă
  BULETEANU ION Recurent Inculpat
  IONESCU ILEANA LĂMBICA Recurent Parte civilă
  IONESCU MIHAI ANDREI PRIN REPREZENTANT LEGAL IONESCU ILEANA LĂMBICA Recurent Parte civilă
  Şedinţe
  26.09.2012

  Ora estimata:
  Complet: C10
  Tip solutie: Condamnare
  Solutia pe scurt: În baza art.178 alin.1 şi 2 C.p., condamnă pe inculpatul BULETEANU ION, fiul lui Dumitru şi Elisaveta, născut la data de 03.05.1947 în oraşul Băbeni, jud. Vâlcea, domiciliat în municipiul Caracal, str.Pârâului, nr.3, jud. Olt, CNP 1470503280797, cetăţean român, pensionar, fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.71 alin 2 C.p. dispune aplicare pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a-b C.p. mai puţin dreptul de a alege, pe durata executării pedepsei principale. În baza art.81-82Cp dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani , perioadă ce constituie termen de încercare. În baza art.71 alin 5 C.p. , dispune suspendarea executării pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare stabilit mai sus. În baza art.359 alin 1 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cp, privind revocarea suspendării condiţionate. Ia act că partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Slatina nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. În baza art.346 alin 1 C.p.p. raportat la art.14 şi 15 C.p.p.,art.998,999 C.civ. şi art. 49 şi 50 din Legea nr.136/1995, admite în parte acţiunea civilă formulată în nume propriu de partea civilă Ionescu Ileana Lămbica şi obligă asigurătorul de răspundere civilă S.C. ,, B.C.R. VIENNA INSURANCE GROUP,, S.A să plătească acestei părţii civile 173.000 de lei din care 73.000 de lei cu titlu de daune materiale respectiv cheltuieli de înmormântare şi de pomenire şi 100.000 de lei cu titlu de daune morale. În baza art.346 alin 1C.p.p., raportat la art.14 şi 15 C.p.p.,art.998,999 C.civ. şi art. 49 şi 50 din Legea nr.136/1995, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ionescu Ileana Lămbica în calitate de reprezentant legal al părţii civile minore Ionescu Mihai Andrei şi obligă asigurătorul de răspundere civilă S.C. ,, B.C.R. VIENNA INSURANCE GROUP,, S.A să plătească acestei părţii civile 100.000 cu titlu de daune morale şi o prestaţie periodică lunară în favoarea aceleiaşi părţii civile minore în cuantuum de 500 de lei începând cu data de 03.04.2011 până la intervenirea unei cauze legale de încetare a acestei obligaţii. În baza art.193 C.p.p., obligă inculpatul în favoarea părţii civile Ionescu Ileana Lămbica la plata sumei de 2.500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat. În baza art.191 alin 1 C.p.p., obligă inculpatul la plata sumei de 650 lei reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului din care 150 de lei efectuate în faza de judecată. Cu drept de recurs la Curtea de Apel Craiova în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.09.2012 la sediul Judecătoriei Caracal, jud. Olt.

  RăspundețiȘtergere