marți, 28 august 2012

DIN DOMENIUL PENSIILOR MILITAREPROIECT

ORDONANȚA DE URGENTA

Nr________din ……’-…

privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilorÎn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă Prezenta ordonanță de urgență.Art. I Pensiile militare de stat ale cadrelor militare, pensiile de stat ale polițiștilor și

funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, care prin Legea nr, ll9/2010 privind unele măsuri in domeniul pensiilor. cu modificările și completările ulterioare, au fost integrate. prin recalculare in sistemul public de pensii și revizuite în baza ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare. ordine publică si siguranță națională, aprobată prin legea nr.165/2011, cu modificările și completările ulterioare, se reevaIuează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2 Prin reevaluare se ințelege procesul de analizare a situației categoriilor de pensii menționate la art.1 rezultate ca urmare a măsurilor de recalculare sau revizuire, după caz, și aplicarea, fie a unei masuri reparatorii de repunere in drepturile de plată avute la data de 31.12.2010, fie recunoașterea unui drept ca drept câștigat.

Art. 3 Pensiile reevaluate in ințelesul acestei legi, se tratează astfel:

(a) prin repunerea in plată a drepturilor de pensie la nivelul existent in data de 31.12.2010, pentru cei ale căror drepturi au fost diminuate prin recalculare sau revizuire, după caz;

(b) prin recunoașterea drepturilor câțștigate pentru cei ale căror drepturi au crescut prin recalculare sau revizuire, după caz.

Art, 4 (.1) Reevaluarea cu repunerea in plată a drepturilor de pensie la nivelul existent in data de 31.12.2010 , urmărește reconstituire unor drepturi subiective ca fiind drepturi declarative și a căror existență a fost afectată de măsurile legislative adoptate.

(2) Reconstituirea drepturilor subiective la nivelul lunii decembrie 2010. incepe cu data de 01.01.2012, iar punerea in plata a acestor drepturi reconstituite se face incepând cu data de 01.01.2013.

(3) Sumele lunare rezultate ca diferență intre pensia repusă in plată incepând cu 01.01.2013 și pensia aflată in plata incepând cu data de 01.01.2012 se definesc ca prejudicii aduse prin efectul legii patrimoniului pensionarilor.

(4) Restituirea sumelor definite conform alin. (3) se face, din oficiu, in baza metodologiei emise de ministrul/directorul instituției publice respective.

Art.5 (1) Reevaluarea prin recunoașterea drepturilor câștigate prin operațiile de recalculare sau revizuire, după caz, are loc după verificarea legalității și autenticității documentelor existente in dosarul de pensionare. inclusiv a condiților de valabilitate a acestora, cu validarea dalelor conținute.

(2) În situatia in care, in activitateta de verificare prevăzută la alin.( I ) se constată elemente care nu corespund realității sau pot determina nulitatea documentului, datele din docurnentul se exclud de la validare, iar dacă acest fapt conduce la stabilirea unui prejudiciu, recuperarea prejudiciului se face in conformitate cu prevederile legale.

(3) Persoanele care au emis documente fără respectarea condițiilor de valabilitate a acestora, precum și persoanele care au accesat baza de date și au introdus date in sistemul informatic de gestiune a pensiilor fără a avea competența și autorizarea necesare vor răspunde conform gravității faptei săvârșite in fața organelor abilitate ale statului.

Art.6 La reevaluarea drepturilor de pensie se aplică, după caz.. prevederile H.G.1294/2001, cu completările și modificările ulterioare, inclusiv cele cuprinse în H.G. S-1019/2010 și a actelor subsecvente de aplicare dispuse de conducătorii instituțiilor publice.

Art 7 (1) Cuantumul pensiilor reevaluate se actualizează in conformitate cu prevederile legii privind pensiile militare de stat.

(2) Actualizarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai dacă cuantumul pensiei in plată nu depășește echivalentul venitului lunar incasat de cadrele rnilitare active, polițiștii sau funcționarii publici cu statut special din sistemul penitenciarelor potrivit gradului militar/prcfesional și funcției maxime avute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu (Atenție: acest alineat se poate scoate și se poate adăuga la capitolul,,Actualizarea pensiilar militare de stat”, eventual

cu precizarea unei perioade până la care are loc actualizarea pensiilor).

Art 8 La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă;

(a) art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. I l9/20l0 privind unele măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările și completările ulterioare;

(b) art.1 din Ordonanțra de Urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță naționaă, aprobată prin Legea nr.165/2011..

Art.(9) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 01.01.201 3 .Câteva precizări:

*Separarea de viitoarea lege a pensiilor militare este necesară deoarece: rezolvă in rnod separat situalii juridice diferite ale pensionarilor; se elimină situația de dependență față de un singur act a clarificării situației diferitelor categorii de pensionari; posibil ca statutul noilor pensionari conform noii legi a pensiilor militare să se aprobe mult peste data de 01.01.2013, data de la care SE REPU IN DREPTURI pensionarii cu pensii diminuate, cu efectele menționate.

**Asimilarea pensiilor din actuala ordonanță de urgență ca pensii militare de stat se va face prin noua lege a pensiilor rnilitare de stat cu recuperarea integrală a statutului de military. Ca urmare, va exista o perioada asumată in care tipul de pensie nu este cuprins intr-un system existent, insă aceasta va fi de scurtă durată și se va elimina prin precizările viitoarei legi a pensiilor militare de stat: Ex. ,,Pensiile din actuala lege, inclusiv cele cuprinse in Ordonanța de Urgență a Guvernulut nr._______ privind _________devin pensii militare de stat în înțelesul prezentei legi”.

***O asemenea mențiune activează prevederile art.7 din OUG, realizând practic

conexiunea Ia sistemul actualizării pensiilor militare de stat si a recăpătării statutului de cadru militar in rezervă (desigur că statutul va fi recăpătat integral prin alte prevederi legale).

Sursa : ANCMRR Central

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu